blog
1402/05/02

میلگرد بستر و فواید آن

جداسازی کامل سازه ای دیوارها و ستون ها: طبق آیین نامه استفاده از یونولیت جهت جداسازی سازه ای دیوارها از ستون ها الزامی است که سبب کاهش نیروهای داخل صفحه دیوار خواهد شد. در این روش در عین گیردار بودن اتصالها دیگر هیچ گونه تماس مستقیمی بین دیوارها و ستون ها با استفاده از یونولیت وجود ندارد و امکان استفاده از یونولیت حتی درون بست ها و بین میلگرد بستر و ستون نیز مهیا شده است که در نتیجه هنگام وقوع زلزله فشار داخل صفحه بین دیوارها و ستون ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. اتصال به بازشوها: با توجه به تغییرات ایجاد شده در نحوه امکان اتصال محصول به بازشوها فراهم شده است که ضعف ایجاد شده توسط بازشوها را به حداقل می رساند. یکنواخت شدن پلاستر دیوار: استفاده از این روش با توجه به مخفی بودن محصول در ملات و رج دیوار اثری روی نازک کاری نمی گذارد و ضخامت پلاستر دیوار را کاهش میدهد. مزیت های استفاده از میلگرد مقاومتی بستر  شایان ذکر است در مکان‌هایی که جداره ها پیوندی باشند ابتدا بخش مورد نظر با ملات مملوء می شود. از مزایای جذاب میلگرد بستر می توان به موارد زیر اشاره کرد: دیوار های متقاطع به یکدیگر اتصال پیدا می‌کنند. امکان تعبیه به صورت عمودی وجود دارد. به دوغاب بندی نیازی نیست. موجب افزایش چشمگیر مقاومت دیوار می‌شود. در برابر زلزله مستحکم است. مقاومت خوبی از خود نشان می دهد. مقاومت برشی افزایش می یابد. و… میلگرد بستر

ادمین
تعداد بازدید :429

قیمت میلگرد بستر


نمایندگی میلگرد بستر